Danh sách Hội đồng trường Tiểu học Quang Bình

Danh sách Hội đồng trường - Trường Tiểu học Quang Bình

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Trường tiểu học Quang Bình- Kiến Xương- Thái Bình

NHIỆM KÌ 2017-2022

STT

ÔNG (BÀ)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRONG ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ TRONG

HỘI ĐỒNG

1

Trần Thị Loan

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Ông

Trần Trung Hậu

Phó hiệu trưởng

Uỷ viên HĐ

3

Ông

Đinh Văn Chiểu

P BT chi bộ

Uỷ viên HĐ

4

Đinh Thị Mừng

Tổ (khối) trưởng tổ 1

Uỷ viên HĐ

5

Nguyễn Thị Vân

Tổ (khối) trưởng 2+3

Uỷ viên HĐ

6

Lương Thị Duyên

Tổ (khối) trưởng 4+5

Uỷ viên HĐ

7

Bùi Thị Giang

Thư kí HĐ

Thư ký

8

Vũ Thị Tuyết Nhung

Kế toán

Uỷ viên HĐ

9

Vũ Thị H­ường

Tổng phụ trách

Uỷ viên HĐ

(Danh sách Hội đồng có 09 người)