Danh sách CBGV trực gác hè 2019 - Tiểu học Quang Bình

Danh sách CBGV trực gác hè 2019 - Tiểu học Quang Bình

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG BÌNH

===&===

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

= = = = = =

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRỰC GÁC HÈ 2019

NGÀY/THÁNG

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

GHI CHÚ

 
 

03/06

Phạm Thị Hệ

Trần Thị Loan

 

 

04/06

Đinh Thị Mừng

Phạm Thị Hệ

 

 

05/06

Mai Thị Huyền

Đinh Thị Mừng

 

 

06/06

Nguyễn Thị Dụ

Mai Thị Huyền

 

 

07/06

Lê Thị Hằng

Nguyễn Thị Dụ

 

 

08/06

Trần Trung Hậu

Lê Thị Hằng

 

 

09/06

Nguyễn Thị Kim Hương

Trần Trung Hậu

 

 

10/06

Trần Thị Loan

Nguyễn Thị Kim Hương

 

 

11/06

Vũ T Tuyết Nhung

Bùi Thị Giang

 

 

12/06

Phạm Thị Thu Hà

Vũ T Tuyết Nhung

 

 

13/06

Phạm Thị Hảo

Phạm Thị Thu Hà

 

 

14/06

Đào Thị Thu Nga

Phạm Thị Hảo

 

 

15/06

Mai Thị Hà

Đào Thị Thu Nga

 

 

16/06

Nguyễn Minh Hằng

Mai Thị Hà

 

 

17/06

Tô Thị Thu H­ương

Nguyễn Minh Hằng

 

 

18/06

Vũ Thị Thuyên

Tô Thị Thu H­ương

 

 

19/06

Đinh Văn Chiểu

Vũ Thị Thuyên

 

 

20/06

Vũ Thị Hường

Đinh Văn Chiểu

 

 

21/06

Phạm Thị Thu Hiền

Vũ Thị Hường

 

 

22/06

Nguyễn Thị Vân

Phạm Thị Thu Hiền

 

 

23/06

Trần Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Vân

 

 

24/06

Nguyễn Thị Xuân

Trần Thị Kim Oanh

 

 

25/06

Nguyễn Thị Thơi

Nguyễn Thị Xuân

 

 

26/06

Vũ Duy Hiến

Nguyễn Thị Thơi

 

 

27/06

Đỗ Thị Na

Vũ Duy Hiến

 

 

28/06

Đinh Thị Sinh

Đỗ Thị Na

 

 

29/06

Vũ Thị Tuyết

Đinh Thị Sinh

 

 

30/06

Nguyễn Thị Hoàn

Vũ Thị Tuyết

 

 

01/07

Nguyễn Văn Điềm

Nguyễn Thị Hoàn

 

 

02/07

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Văn Điềm

 

 

03/07

Phạm Thị Cúc

Nguyễn Thị Nga

 

 

04/07

Bùi Thị Giang

Phạm Thị Cúc

 

 

05/07

Phạm Thị Hệ

Bùi Thị Giang

 

 

06/07

Đinh Thị Mừng

Phạm Thị Hệ

 

 

07/07

Mai Thị Huyền

Đinh Thị Mừng

 

 

08/07

Nguyễn Thị Dụ

Mai Thị Huyền

 

 

09/07

Lê Thị Hằng

Nguyễn Thị Dụ

 

 

10/07

Trần Trung Hậu

Lê Thị Hằng

 

 

11/07

Nguyễn Thị Kim Hương

Trần Trung Hậu

 

 

12/07

Trần Thị Loan

Nguyễn Thị Kim Hương

 

 

13/07

Vũ T Tuyết Nhung

Trần Thị Loan

 

 

14/07

Phạm Thị Thu Hà

Vũ T Tuyết Nhung

 

 

15/07

Phạm Thị Hảo

Phạm Thị Thu Hà

 

 

16/07

Đào Thị Thu Nga

Phạm Thị Hảo

 

 

17/07

Mai Thị Hà

Đào Thị Thu Nga

 

 

18/07

Nguyễn Minh Hằng

Mai Thị Hà

 

 

19/07

Tô Thị Thu H­ương

Nguyễn Minh Hằng

 

 

20/07

Vũ Thị Thuyên

Tô Thị Thu H­ương

 

 

21/07

Đinh Văn Chiểu

Vũ Thị Thuyên

 

 

22/07

Vũ Thị Hường

Đinh Văn Chiểu

 

 

23/07

Phạm Thị Thu Hiền

Vũ Thị Hường

 

 

24/07

Nguyễn Thị Vân

Phạm Thị Thu Hiền

 

 

25/07

Trần Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Vân

 

 

26/07

Nguyễn Thị Xuân

Trần Thị Kim Oanh

 

 

27/07

Nguyễn Thị Thơi

Nguyễn Thị Xuân

 

 

28/07

Vũ Duy Hiến

Nguyễn Thị Thơi

 

 

29/07

Đỗ Thị Na

Vũ Duy Hiến

 

 

30/07

Đinh Thị Sinh

Đỗ Thị Na

 

 

31/07

Vũ Thị Tuyết

Đinh Thị Sinh

 

 

01/08

Nguyễn Thị Hoàn

Vũ Thị Tuyết

 

 

02/08

Nguyễn Văn Điềm

Nguyễn Thị Hoàn

 

 

03/08

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Văn Điềm

 

 

04/08

Phạm Thị Cúc

Nguyễn Thị Kim Hương

 

 

Quang Bình, ngày 30 tháng 05 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG