BIÊN BẢN THỐNG NHẤT THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CỦA HỘI CMHS

BIÊN BẢN  THỐNG NHẤT THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CỦA HỘI CMHS

HỘI CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

THỐNG NHẤT THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

          Hôm nay, lúc 7h30 , ngày 10 tháng 3 năm 2021, tại Văn phòng Trường tiểu học Quang Bình- Kiến Xương- Thái Bình

Hội Cha mẹ học sinh trường Tiểu học Quang Bình họp nhằm thông qua Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện đầy đủ các bước, quy trình về việc thành lập Hội đồng trường, đảm bảo đúng thành phần và số lượng theo hướng dẫn của Điều lệ trường tiểu học và hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          Căn cứ Điểm b, e khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Bình- Kiến Xương- Thái Bình làm tờ trình kính trình Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, xem xét ra quyết định thành lập Hội đồng trường Tiểu học Quang Bình- Kiến Xương- Thái Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

1. Thành phần: Ban chấp hành Hội CMHS trường tiểu học Quang Bình

2. Nội dung:

          Căn cứ Điểm b, e khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Căn cứ HD số: 95/HD-PGDĐT hướng dẫn thành lập hội đồng trường TH, THCS, TH&THCS.

Hội nghị thảo luận về dự thảo kế hoạch và thống nhất số lượng, thành phần thành viên hội đồng trường nhiệm kì 2021- 2026

3. Kết quả:

Toàn thể thành viên trong BCH HCMHS nhà trường thống nhất với dự thảo kế hoạch các bước, quy trình về việc thành lập Hội đồng trường, đảm bảo đúng thành phần và số lượng theo hướng dẫn của Điều lệ trường tiểu học và hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo đạt tỉ lệ 100%.

 

 

 

DANH SÁCH  DỰ KIẾN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CỦA HỘI CMHS TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG BÌNH- KIẾN XƯƠNG- THÁI BÌNH

NHIỆM KÌ 2021-2026

 

STT

ÔNG (BÀ)

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRONG ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ TRONG

HỘI ĐỒNG

1

Ông

Trịnh Quang Phúc

Chi hội trưởng

Thành viên

4. Kết luận:

Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Bình- Kiến Xương- Thái Bình làm tờ trình kính trình Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, xem xét ra quyết định thành lập Hội đồng trường Tiểu học Quang Bình- Kiến Xương- Thái Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày và được Thư kí thông qua cho toàn thể Hội đồng trường cùng thống nhất, kí tên.

THƯ KÍ

 

CHI HỘI TRƯỞNG

 

                Đinh Thị Hằng                                                                  Trịnh Quang Phúc