BIÊN BẢN HỌP THỐNG NHẤT THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

BIÊN BẢN HỌP THỐNG NHẤT THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

     PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP THỐNG NHẤT THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Hôm nay, lúc 7h30 , ngày 11 tháng 3 năm 2021, tại Văn phòng Trường tiểu học Quang Bình- Kiến Xương- Thái Bình

Trường Quang Bình họp nhằm thông qua Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện đầy đủ các bước, quy trình về việc thành lập Hội đồng trường, đảm bảo đúng thành phần và số lượng theo hướng dẫn của Điều lệ trường tiểu học và hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          Căn cứ Điểm b, e khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Bình- Kiến Xương- Thái Bình làm tờ trình kính trình Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương, xem xét ra quyết định thành lập Hội đồng trường Tiểu học Quang Bình- Kiến Xương- Thái Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

1. Thành phần: Lãnh đạo và cán bộ giáo viên trường tiểu học Quang Bình

2. Nội dung:

          Căn cứ Điểm b, e khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Căn cứ HD số: 95/HD-PGDĐT hướng dẫn thành lập hội đồng trường TH, THCS, TH&THCS. Kiến Xương, ngày 11 tháng 3 năm 2021

Thảo luận về dự thảo kế hoạch và thống nhất số lượng, thành phần thành viên hội đồng trường nhiệm kì 2021- 2026

3. Kết quả:

Cán bộ và giáo viên, thành viên trong hội đồng thống nhất với dự thảo kế hoạch các bước, quy trình về việc thành lập Hội đồng trường, đảm bảo đúng thành phần và số lượng theo hướng dẫn của Điều lệ trường tiểu học và hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo đạt tỉ lệ 100%.