Những kỉ niệm của trường TH Quang Bình cùng Hội CMHS chuẩn bị lên đường vào miền Trung