Học sinh nhà trường tham quan DTLS đình Trung Thành tại địa phương