Học sinh nhà trường tham quan chùa Đông Am tại địa phương

Học sinh nhà trường tham quan chùa Đông Am tại địa phương