Học sinh nhà trường tham quan chùa Đông Am tại địa phương

Học sinh nhà trường tham quan chùa Đông Am tại địa phương

Học sinh nhà trường tham quan chùa Đông Am tại địa phương