Danh sách đảng viên đề nghị cấp lại thẻ

Danh sách đảng viên đề nghị cấp lại thẻ 

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN KIẾN XƯƠNG

ĐẢNG UỶ XÃ QUANG BÌNH

*

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                         

                                                  Quang Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

DANH SÁCH

Đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất

       Mẫu 4 - KTTĐV

Stt

Số thẻ đảng viên

Họ và tên

( Ghi như trong TĐV )

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

( Ghi như trong TĐV )

Ngày tháng năm

Vào Đảng

Chính thức

1

2

3

4

5

6

7

1

2

2

0

9

6

0

1

6

Phạm Thị Thu Hà

06/04/1972

Hoàng Diệu – TPTB - TB

06/12/2007

06/12/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

  • Số ảnh của Đảng viên giao kèm thêm: 02 ảnh

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN KIẾN XƯƠNG

ĐẢNG UỶ XÃ QUANG BÌNH

*

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                          

                                                  Quang Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

DANH SÁCH

Đảng viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ Đảng viên

-------------------------------

Mẫu 5-KTTĐV

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Ngày tháng năm

Lý do

Ghi chú

Vào Đảng

Chính thức

1

2

3

4

5

6

7

1

Vũ Thị Hường

20/11/1987

02/05/2020

 

Chưa được cấp thẻ đảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ