Danh sách đảng viên chi bộ đề nghị đóng dấu kiểm tra đợt IV

Danh sách đảng viên chi bộ đề nghị đóng dấu kiểm tra đợt IV

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

ĐẢNG BỘ XÃ QUANG BÌNH

Chi bộ trường Tiểu học

                                  BÁO CÁO

        Tình hình sử dụng và quản lý thẻ đảng viên

                           tính đến 01/4/2021

                                               Mẫu số 1 - KTTĐV

TT

Số thẻ

đảng viên

Họ và tên

 đảng viên

(Ghi như trong TĐV)

Ngày tháng,

năm sinh

Quê quán

( Ghi như trong TĐV )

Ngày tháng năm

Tình hình về thẻ đảng viên

 

Vào đảng

Chính thức

Được đóng dấu

Bị mất TĐV

Bị hỏng TĐV

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

2

2

1

0

1

7

3

4

Nguyễn Thị Nga

10/01/1976

An Bồi – Kiến Xương

07/05/2010

07/05/2011

X

 

 

 

2

2

2

1

0

1

7

3

5

Mai Thị Huyền

07/12/1975

Tây An – Tiền Hải

07/05/2010

07/05/2011

X

 

 

 

3

2

2

0

8

6

8

1

6

Đinh Văn Chiểu

22/11/1979

Quyết Tiến – Kiến Xương

08/04/2004

08/04/2005

X

 

 

 

4

2

2

0

5

5

9

5

8

Bùi Thị Giang

04/10/1972

Bình Minh – Kiến Xương

03/02/1998

03/02/1999

X

 

 

 

5

2

2

1

2

3

8

3

2

Lê Thị Hằng

21/02/1978

Vĩnh Hùng – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

03/06/2018

03/06/2019

X

 

 

 

6

2

2

1

1

1

1

3

9

Đinh Thị Mừng

27/05/1977

Vũ Thắng – Kiến Xương

12/09/2013

12/09/2014

X

 

 

 

7

2

2

1

1

3

8

4

7

Nguyễn Văn Điềm

24/08/1980

Vũ Trung – Kiến Xương

08/08/2014

08/08/2015

X

 

 

 

8

2

2

0

5

8

9

8

5

Đào Thị Thu Nga

06/06/1977

Trần Lãm – TP Thái Bình

07/08/2002

07/08/2003

X

 

 

 

9

2

2

0

5

5

9

6

1

Vũ Thị Tuyết

08/09/1970

Thanh Nê – Kiến Xương

08/09/1996

08/09/1997

X

 

 

 

10

2

2

0

6

0

3

1

6

Trần Thị Loan

26/06/1970

Vũ Quý – Kiến Xương

07/12/1996

07/12/1997

X

 

 

 

11

2

2

0

5

5

9

6

0

Nguyễn Thị Thơi

02/02/1968

Hòa Bình – Kiến Xương

29/02/1996

29/02/1997

X

 

 

 

12

2

2

0

5

6

3

1

6

Trần Trung Hậu

13/10/1974

Thanh Tân – Kiến Xương

09/08/2002

09/08/2003

X

 

 

 

13

2

2

0

5

8

6

5

6

Vũ Thị Tuyết Nhung

14/01/1976

Hòa Bình – Kiến xương

26/12/2002

26/12/2003

X

 

 

 

14

2

2

1

1

3

2

8

0

Tô Thị Thu Hương

25/12/1978

Tây Lương – Tiền Hải

08/08/2014

08/08/2015

X

 

 

 

15

2

2

0

5

8

9

8

7

Nguyễn Thị Dụ

01/07/1974

Vũ Ninh – Kiến Xương

07/08/2002

07/08/2003

X

 

 

 

16

2

2

0

9

6

0

1

6

Phạm Thị Thu Hà

06/04/1972

Hoàng Diệu – TPTB - TB

06/12/2007

06/12/2008

 

X

 

 

                    

              Quang Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2021

                                   T/M. CHI BỘ