Công văn dự thi An toàn giao thông

Công văn dự thi An toàn giao thông 

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số: 165/CV-PGDĐT

V/v Giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020-2021.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

            Kiến Xương, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học; TH&THCS trong toàn huyện!

 

Thực hiện công văn số 285/SGDĐT-GDTH ngày 09 tháng 4 năm 2021 của  Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” và Giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương gửi các trường Tiểu học, TH&THCS triển khai hướng dẫn giáo viên, học sinh thực hiện các nội dung theo công văn đính kèm. Đề nghị các nhà trường tuyên truyền, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” và Giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020-2021 một cách hiệu quả và thiết thực. Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn CBGV, học sinh các khối 3, 4, 5 tham gia viết bài dự thi theo hệ thống câu hỏi đính kèm. Tập hợp bài của CBGV và học sinh gửi về BPCM Phòng GD&ĐT từ 14-17 giờ ngày 15/4/2021 (chiều thứ năm). Người nhận: Đồng chí Đỗ Thị Hiên, Trần Thị Hoàn – Phòng Tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo./.  

 

 

 Nơi nhận:

- Như­­­­ trên;

- Lư­­­­u VP, GDTH.

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

         

(Đã ký)

 

 

Ngô Văn Quang