25/01/21  Thông báo từ Phòng  104
Công văn số 30/PGDĐT V/v thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ